Generalforsamling i Aktieselskabet Franske Vingårde

Aktionærer i selskabet indkaldes til ordinær
generalforsamling, der afholdes:
Mandag den 27. maj 2019 kl. 16.30 på selskabets
kontor, Smedeholm 17B, 2730 Herlev

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes bemyndigelse til bestyrelsen om forhøjelse af
selskabets A- og C- kapital
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

De sidste 8 dage inden generalforsamlingen er dagsordenen, årsregnskabet med revisorpåtegning og årsberetning og bestyrelsens fuldstændige forslag fremlagt til eftersyn på selskabets kontor Smedeholm 17B, 2730 Herlev. Skulle du ønske at få det tilsendt kan, du kontakte os på mail Info@haux.com.
Ved dette arrangement serveres et køligt glas Róse.
Tilmelding er ikke nødvendig.


Smagninger
Smagning i Herlev