Generalforsamling 2021

Indkaldelse til Generalforsamling i Aktieselskabet
Franske Vingårde

Aktionærer i selskabet indkaldes til digital generalfor-
samling – INGEN fysik fremmøde pga. corona.

Mandag den 31. maj 2021 kl. 16.30

Digital Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisorpåtegning
og ledelsesberetning til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dæk-
ning af tab i henhold til det godkendte regnskab

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

De sidste 8 dage inden generalforsamlingen er
dagsordenen, årsregnskabet med revisorpåtegning
og årsberetning og bestyrelsens fuldstændige forslag
fremlagt til eftersyn på selskabets kontor Smedeholm
17B, 2730 Herlev.

Du vil som Aktionærer være i stand til at deltage
digitalt, ved hjælp af et link, der 8 dage inden general-
forsamlingen vil blive oplyst på www.haux.dk.


Vedtægter