Generalforsamling 2022

Aktionærer i selskabet indkaldes til ordinær general-
forsamling, der afholdes: 

Mandag den 30. maj 2022 kl. 16.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisorpåtegning
og ledelsesberetning til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dæk-
ning af tab i henhold til det godkendte regnskab

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

De sidste 8 dage inden generalforsamlingen er
dagsordenen, årsregnskabet med revisorpåtegning
og årsberetning og bestyrelsens fuldstændige forslag
fremlagt til eftersyn på selskabets kontor Smedeholm
17B, 2730 Herlev.


Vedtægter